Detektívna služba

Detektívna služba v rozsahu činnosti podľa § 4 ods. 1 písm. a), b), c), d), e), f), zákona č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  • Hľadanie osoby,
  • hľadanie majetku,
  • získavanie údajov, ktoré môžu slúžiť ako dôkazný prostriedok v konaní pred súdom alebo správnym orgánom,
  • získavanie údajov o osobnom stave fyzickej osoby a získavanie informácií o konaní fyzickej osoby alebo právnickej osoby alebo o ich majetkových pomeroch,
  • získavanie informácií v súvislosti s vymáhaním pohľadávky
  • alebo získavanie údajov o protiprávnom konaní ohrozujúcom obchodné tajomstvo.

Komplexné detektívne služby poskytujeme tak fyzickým, ako aj právnickým osobám, advokátskym kanceláriám, exekútorským úradom, poisťovniam, leasingovým spoločnostiam a ďalším subjektom. Sme zárukou profesionality, kvality a maximálnej diskrétnosti. Naším cieľom je nájsť odpovede na otázky, ktoré Vás trápia. Umožníme Vám diskrétne získať informácie, dôležité pre Vaše rozhodovanie. Obráťte sa na nás s problémom a my Vám navrhneme optimálne riešenie prispôsobené Vašim individuálnym požiadavkám.

Spokojnosť klienta a diskrétnosť sú najvyššími princípmi našej práce. Uvedomujeme si dôležitosť zachovania Vášho súkromia, každý z detektívov je zo zákona doživotne viazaný mlčanlivosťou, ktorej ho môže zbaviť iba konkrétny klient. Z uvedeného vyplýva, že naším klientom garantujeme, že informácie získané v súvislosti s poskytovaním detektívnej služby oznámime iba osobe, ktorá uzavrela zmluvu o poskytovaní detektívnej služby.

Na základe výslovnej požiadavky klienta je možné poskytnúť i nadštandardné služby, ako sprostredkovanie advokátskej kancelárie, mediačného strediska, exekútora, zabezpečenie osobného doručenia písomnosti adresátovi, spracovanie trestného oznámenia, poskytnutie svedeckej výpovede a poskytnúť príslušné informácie vo forme dôkazov pre potreby súdneho konania alebo konania pred správnym orgánom, ako aj iné služby po dohode s klientom.